اوراق اداری

Sarnoskhe

سرنسخه

pakat-name

پاکت نامه

teraket-pink

تراکت

sarbarg-pink

سربرگ

notebook

یادداشت

faktor

فاکتور و قبض